VYSTOUPENÍ V BRNĚ.

     Zápis z mého vystoupení 5.1. v Brně. Nový způsob tlumení nebezpečné nákazy včel                                                      "Varroózy" pomocí KM.     

           Obrazovou část najdete na: https://www.ivancice.cz/vcelari/metoda2013.pdf

Současně platná metodika tlumení nákazy v ČR, která je již více jak 20 let v podstatě stejná, začíná selhávat. Tato skutečnost vede k pětiletým cyklům v přemnožení roztoče, nebo i k masovým úhynům. Již menší početní stav roztočů v některých letech způsobuje kolaps včelstva (možné virózy). Neprovádění monitoringu v kritickém období nám nemůže odhalit intenzitu zamoření. Jen tento monitoring a kontrola (podložky, trubčí plod, práškový cukr) konkrétního včelstva ukáže pravý stav zamoření VD. Celoplošné vyšetření zimní měli v ČR nevypovídá o skutečném zamoření Varoózou konkrétního včelstva (je to jen nepřesná statistika). Bylo třeba hledat nová a účinnější ošetření! Jednu variantu zde nabízím. Nevyplácí se nečinnost k Varoóze během sezony. Téměř nepřerušené plodování do slunovratu může způsobit vysoký stav roztočů na jaře. Spotřeba dolských "léčiv" se neustále zvyšuje a jsou příčinou kontaminace medu a vosku. Tyto jedovaté látky již mnoho let oslabují imunitu našich včelstev a spíše šlechtí v odolnosti roztoče. Je třeba usilovat o možnost ošetřovat v EKO režimu s přidáním podzimní aplikace KM v podmetu. Stávající metodika tlumení nákazy již dnes někde nevede k trvale udržitelnému zdraví včel. Působení Formidolu je krátkodobé a jeho použití v praxi lze aplikovat bezpečněji viz níže. Změna rozhodnutí, jak ošetřovat včelstva je na vás! Přestaňme se na podzimní aplikaci KM dívat jako na druhořadou a málo účinnou! Výsledkem budou jistě zdravější včelstva.

Vyhodnotit si v jaké oblasti zamoření se nacházím a zvolit si intenzitu tlumení Varroózy KM.

Při virových a nosematických rocích zvýšená ostražitost!!


  • 1). Malé zamoření - ke kolapsům nedochází (málo zásahů během léta).
  • 2). Rizikové oblasti - dochází-li ke kolapsům do zimy (více zásahů během léta).
  • 3). Velké zamoření - dochází-li ke kolapsům už během měsíce srpna (nejvíce zásahů).

Odlišnost prezentace od MVO v Jm. kraji: Jaká je?

Celá prezentace je od jara do 1. října v podstatě v souladu s MVO (jen jiný, ještě neschválený a účinnější odpařovač. Chce to MVO rozšířit o možnost volby ošetření v EKO režimu pro ostatní včelaře (proškolené). Od 1. října se liší vynecháním fumigací, které jsou nahrazeny jediným a účinnějším ošetřením Formivanem v podmetu v délce 20 dní.

Vlastnosti Formivanu.

Umožní aplikace až 21 dní a množství odparu za den (viz grafy). Hygienicky nezávadný papír bez jakékoliv příměsi. Plně vyhovuje všem variantám ošetření během roku. Poměrně rovnoměrné odpařování (celistvá hmota). Rozsah odparu lze regulovat podle teploty do 50gr./den.

Využití Formivanu. 

Pro novou metodu aplikace dlouhodobými odpařovači KM. Jeho využití je možné od března do listopadu včetně. Možnost použití jak shora, tak z boku ale především i v podmetu. Nahrazuje hobrové, které nedosahují těchto parametrů. Možnost opakovaného použití.

Aplikace Formivanem můžeme rozdělit následně. 

  • 1)Nouzové: mohou se provést při denních teplotách nad +5 °C krátkodobé v březnu shora v listopadu v podmetu - likvidace reinfekce, větší odparné plochy na podzim (účinnost až 90%).
  • 2) Nečekané: omezování populace roztočů - obrana proti přemnožení VD mezi snůškami bez viditelných příznaků. Jsou to krátkodobé aplikace - (20 až 40 % účinnosti záleží na délce).
  • 3) Naplánované: po sundání medníků či nakrmení. dlouhodobá aplikace je ochrana zimní generace při níž se mohou objevovat poškozené mladušky v menší míře (60 až 80 % účinnost).
  • 4) Podzimní úklid roztočů: je nejdůležitější a nejdelší aplikace na pokrytí jednoho vývojového cyklu plodu - likvidace reinfekce - tlumí plodování = větší odparná plocha (účinnost až 99%).

Pravidla při aplikaci Formivanem. 

Nové provedení aplikace KM má v sobě potenciál na to, aby k přemnožení VD nedošlo. Využívat nejvhodnější místo v roční době pro aplikaci. Umístění a funkčnost odpařovače se posunuje od jara do podzimu směrem dolů. Je třeba vědět, že KM může správně působit při daném odparu jen tehdy, když včely málo větrají (jaro a podzim). Pro včelaře, kteří ještě nemají s KM zkušenosti je třeba odborného školení. Podzimní aplikace KM do podmetu vyčistí včelstvo od roztočů bez zřetele na přítomnost plodu což se ocení v následujícím roce. Můžeme efektivně ošetřovat i v listopadu do teplot +5 °C přes den, ovšem v podmetu a v blízkosti zimního chomáče.

Nové řešení tlumení nákazy. 

Při aplikaci Formidolu proti VD v EKO režimu se někdy muselo vypomáhat klasickou "léčbou". Důvod nezvládnutí ošetření byla chyba v metodice = malá účinnost v létě - (cca 60%). Všeobecný názor byl, že KM na podzim nefunguje. Nový objev v aplikaci KM: podzimní ošetření v podmetu Formivanem je účinnější než 3x fumigace (nevadí přítomnost plodu). Pro kontrolu odparu používat digitální kuchyňskou váhu. Problém je v tom, udržet včelstva bez poškození do podzimu. Musí mít zjara minimálně roztočů. Po získané praxi již nově prováděná aplikace KM vede k trvale udržitelnému zdraví včel a není třeba použití fumigací.

Jak tedy ošetřovat včelstva?

Jen nezbytně nutné zásahy do včelstev proti Varoóze a proti oběma Nosemám pouze KM. Prioritou musí být podzimní ošetření, které má lepší účinnost než tři fumigace a při použití FORMIVANU je nejméně pracné. Výroba vlastního dlouhodobého odpařovače FORMIVANU. Vedení záznamů o ošetření. Sledovat stav roztočů ve včelstvu a včas zasáhnout. Proč 85 % kyselina a ne 65 %? - kapacita odpařovače a má vyšší účinnost na zavíčkovaný plod. Musí se začít nultým ročníkem - snažit se dostat včelstva bez úhony až k podzimnímu ošetření. Znamená to více práce. Omylem je považováno letní ošetření KM za dostatečně účinné. V létě se nedá docílit dostatečné koncentrace KM v uličkách, a proto není tak účinná.


Související projevy ošetření KM.

Dočasně větší podíl KM v uložených zásobách. Mizení zásob v blízkosti odpařovače při aplikaci shora. Při optimální účinnosti ošetření může být malé procento poškozeného plodu a mladušek. Nebát se tohoto jevu znamená max. účinnost. Snížení množství plodu v jarních měsících až přestávka v plodování, která může zpomalit jarní rozvoj. Zvýšená ventilace úlu v letních měsících, která vede k většímu opotřebení části včel. V podzimních měsících je přestávka v plodování vyvolaná aplikací KM vítaný jev, který způsobí nemožnost dalšího rozmnožování roztoče na plodu.

Proč takto ošetřovat včelstva? (EKO režim).

Získávat med a vosk bez reziduí. Tlumit Varroózu co nejefektivněji t.zn. Formivanem. Celkové zlepšení zdravotního stavu včelstev - zvýšení čistícího pudu, omezení výskytu zvápenatění plodu, nosemové nákazy a nepřímo i virové nákazy a MVP. Dalším důvodem je popularizace tlumení Varroózy KM mezi včelařskou veřejností a zprovoznění vlastního webu se svými zkušenostmi. Usilování o zavedení metody ošetřování dlouhodobými odpařovači KM za další možnou alternativu tlumení nákazy.

Upravené ošetření Formidolem.

  • Úprava na jaro a léto. Rozdělit plochu Formidolu na ¼. Vložit do zip sáčku po 4 až 6 ti. Nastavit otvor pro odpar (z jara menší v létě větší odpar). Aplikovat shora nebo z boku. Po vyndání z úlu na každou 1/4 dát znovu 10 g. 85 %KM. Délka aplikace až 14 dní. Účinnost 60 až 80 %.
  • Úprava na podzim. Nasáté 1 až 4 čtvrtky dát na sebe vložit do podmetu bez obalu. Po 1 až 4 dnech pravidelně podle počtu desek vyměnit za nasáté. Aplikovat po dobu dvaceti dnů. (tj. min. 5x vyměnit při 4. kusech) Účinnost až 99 %.

Shrnutí - přechod na ošetření KM (nultý ročník). 

Po větším spadu přes zimu - nespoléhat na směsné vzorky řešit individuálně. Provést jarní ošetření shora (cca 5 až 10 dní vcelku). Kontroly stavu mezi snůškami samozřejmostí. Okamžitá reakce na zhoršenou situaci krátkodobou aplikací shora. Ochránit zimní generaci plodu 14 ti denní aplikací před nakrmením shora. Podle vyhodnocení spadu i po nakrmení. Pak až začátkem října hlavní ošetření Formivanem v podmetu. Možnost dočištění od VD v listopadu z důvodu reinfekce (krátkodobě) v podmetu Formivanem nebo i ¼ Formidolu na jeden den. Možnost kontroly účinnosti Varidolem (nemá lepší účinnost).


Shrnutí: roky následující!


Při již malém spadu přes zimu = nespoléhat na směsné vzorky řešit individuálně. Kontroly spadů po celý rok četnost podle získaných zkušeností. Reagovat na větší spad, ale většinou již nebývá nutný žádný zásah, sledovat virové příznaky. Po zrušení medníků první zásah shora a vyhodnocení spadu. Při větším spadu po nakrmení je možný další zásah (při spadu více jak 5 roztočů/den). Pak až začátkem října hlavní ošetření Formivanem v podmetu. Možnost dočištění od VD v listopadu z důvodu reinfekce (krátkodobě) v podmetu i ¼ Formidolu na jeden den.

Shrnutí - výhodnost podzimního ošetření KM.

Je nejúčinnější ošetření.

Největší účinnost při jediném zásahu (kontroly spadu nepočítám). Jednoduchost provedení bez ohledu na plodování. Není třeba tolik zásahů do včelstva (fumigace; aerosol). Není třeba zavírat česna a žádná manipulace s technikou (aerosol). Není třeba rušit včelstva při mínusových teplotách.

Možné chyby v aplikaci.

Netěsnost úlů, ponechání příliš velkého prostoru. Nevhodné umístění odpařovače v dané roční době. Vysoká teplota kyseliny při vkládání do včelstva. Menší účinnost ošetření u velmi silných včelstev spojené s velkým odvětráváním KM v létě mimo plodová tělesa. Malý odpar, neuzavření oček, pozdní ukončení plodování.

Možná rizika.

Přeplnění odpařovače. Použití nevhodného odpařovače. Příliš velký odpar. Nepoužití ochranných rukavic a respirátoru nejen v uzavřeném prostoru. Nemít po ruce nádobu se zásaditým roztokem. Při manipulaci s kyselinou mravenčí, zvláště pak při větším provozu je třeba mít možnost plnění odpařovačů v otevřeném prostoru a hermeticky uzavřeného skladování odpařovačů. Při plnění těchto odpařovačů mít KM vychlazenou z ledničky, protože se méně odpařuje při manipulaci, a dodržovat bezpečnostní předpisy.

        Konkrétní postup v ochraně včelstev proti Varroa Destruktor KM v mém provozu.

Jarní aplikace Formivanem - podrobně.

Pro ošetření musí být důvod = spad roztočů během zimy větší jak 2. Ponechání odpařovače v zip sáčku a vytvoření odpařovacího otvoru o průměru cca 4 cm. Pomocí tohoto otvoru se provede nastavení odparu na 10 až 15 g denně dle množství plodu a síly včelstva. Dodržení vzdálenosti odpařovače od plodu 5 až 10 cm. Uteplení odpařovače shora. Aplikace je velmi účinná, protože včely málo větrají. Kontrola reakce včelstva a četnější kontroly odparu a očekávaného spadu. Ošetření KM poněkud omezuje plochy plodu, proto po ukončení spadu aplikaci ukončíme.


Podletní aplikace Formivanem po odstranění medníků - podrobně.


Ošetření se provádí z důvodu ochrany zimní generace včel po pozitivním testu práškovým cukrem, nebo při větším přirozeném spadu. Ošetření bývá provedeno při velké rozloze plodu - délka aplikace 14 dní (je třeba víc KM s menší účinností). Provádí se shora v uzavřeném sáčku s otvorem a nebere se v úvahu venkovní teplota. Dodržení vzdálenosti od plodu 5 až 10 cm. Česno se nezužuje síta a očka se zavírají. Nastavení odparu na 15 g za 24 hod. podle síly včelstva a odpovídajícího spadu. Uteplení odpařovače shora. Obecně při stejné ploše je v létě v podmetu menší odpar než nad plodem, proto aplikace shora. Kontrola spadu a kontrola reakce včelstvo může omezit plodování. Včelstva více větrají.

Podletní aplikace Formivanem po nakrmení - podrobně.

Ošetření se provádí z důvodu ochrany zimní generace včel po pozitivním testu práškovým cukrem, nebo při větším přirozeném spadu. Ošetření bývá provedeno při velké rozloze plodu - délka aplikace 14 dní (je třeba víc KM s menší účinností). Provádí se shora v uzavřeném sáčku s otvorem a nebere se v úvahu venkovní teplota. Dodržení vzdálenosti od plodu 5 až 10 cm. Česno se nezužuje síta a očka se zavírají. Navýšení odparu na 15 až 20 g/den dle síly včelstva, menší účinnost vzhledem k datu (*). Uteplení odpařovače shora. Obecně s přicházejícím podzimem začíná být účinnější aplikace v podmetu. Kontrola spadu a kontrola reakce včelstvo může omezit plodování. Včelstva více větrají.

Podzimní ošetření Formivanem v podmetu podrobně.

Je nejdůležitější ošetření v roce, délka aplikace 20 dní. Začít nejdříve 1. října. Uzavření oček a zúžení česen. Nastavení odparu - na min.10 g. až 15 g/den (větší odparné plochy). Při teplotách nad 15 °C první týden obnažit odpařovač jen z poloviny, další týden obnažit úplně a poslední týden kontrola je-li odpar/den min. 7gr. Kontrola reakce včelstva a spadu. Pozor i při těchto teplotách lze dosáhnout odparu, kdy je to včelám škodlivé! Je možné, že včelstvo ukončí plodování. Správná intenzita odparu je doprovázena velmi malým odpadem mladých včel na začátku. I po dočasném ukončení spadu musíme trvat na celé délce aplikace (plod?). Včely toto ošetření dobře snáší. Po tomto ošetření může v případě opětovného spadu následovat až do venkovních teplot +5 °C ještě dodatečná krátkodobá aplikace (možná reinfekce).


Vše, co je zde napsáno je ověřeno v praxi.